Canisterapie

Návštěvy stacionářů a domovů pro seniory

Společně se studenty sociálních oborů Církevní ZŠ a SŠ Plzeň navštěvujeme domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionáře, domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory, kde pořádáme přednášky o zvířatech v zájmových chovech, včetně možnosti si tato zvířata „osahat“.

Canisterapie

V zařízeních uvedených výše provádíme také canisterapii.

A co to „canisterapie“ vlastně je?

Pojem se skládá ze dvou latinských slov: canis – pes a terapie – léčba. V překladu tak existuje mnoho vysvětlení. V podstatě je to způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Hezky je termín vysvětlen L. Galajdovou: „Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou„.

Ve světě se canisterapie využívá již od 50-tých let 20. století. U nás v Čechách se začala rozvíjet po roce 1990. Je to jedna z forem zooterapie. K léčbě se mohou využívat i jiná zvířata, např. kočky, papoušci, králíci apod.

Podle zaměření se canisterapie dělí na tzv. aktivity za pomocí psa, kde formou přirozeného kontaktu dochází k aktivizaci člověka. Je to hlavně společenská činnost, tzv. „návštěvy pro radost“. Hlavním smyslem je pozvednutí kvality života klientů, např. v domově důchodců.

Terapie za pomoci psa – dochází už k cílenému kontaktu, je to podpůrná rehabilitační metoda se záměrem podílet se na léčbě zdravotního problému.
Vzdělávání za pomoci psů – pedagogové využívají pozitivní vlivu psa na žáky se specifickými potřebami a poruchami učení, např. zážitková výuka, besedy.

Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní.

Co je to canisterapeutický tým?

Je to člověk, který se svým psem provozuje canisterapii. V praxi se tým rozšiřuje ještě o další osobu, která pečuje o klienta (personál zařízení, psycholog, fyzioterapeut), který terapii vede nebo dohlíží.

V canisterapii lze využívat různých plemen, s průkazem původu i bez něj, velikosti a pohlaví, ale důležité předpoklady psa vhodného pro canisterapii jsou:

výborný zdravotní stav
vhodný věk (alespoň 15 měsíců), horní věková hranice je omezena pouze zdravotním stavem psa
vyrovnaná, klidná a sebejistá povaha
dobrá poslušnost a souhra s psovodem
přátelská a vstřícná povaha

Jak canisterapie pomáhá?

Působí na rozvoj citů a rozvíjí rozumové schopnosti, dále zlepšuje jemnou a hrubnou motoriku a navozuje relaxaci. Má kladný vliv na psychiku člověka a duševní rovnováhu. Podněcuje verbální a neverbální komunikaci, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, podněcuje ke hře a pohybu, rozvíjí sociální cítění. Nejčastější canisterapeutičtí klienti jsou tělesně postižení klienti (DMO, LMD, svalové dystrofie, epilepsie), mentálně postižení a autisté, kde pes často plní roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Canisterapie je výborný prostředek pro odbourání stresu.

Nejznámější canisterapeutickou metodou je polohování. Přináší největší výsledky u tělesně postižených, kteří trpí svalovými křečemi a třesem. Díky působení vyšší teploty těla psa se lépe prokrvuje postižená část těla klienta, pes dokáže člověka zklidnit svým rytmem srdce a dechu.

Aby pes mohl provozovat canisterapii v praxi, musí složit canisterapeutické zkoušky. Na základě úspěšného složení obdrží tým „Certifikát canisterapeutického týmu“.

Co vše obsahuje zkušební řád pro testování canisterapeutických psů?

Hodnotí se povaha psa, kontakt psovoda se psem, chůze na vodítku a reakce na cizí osobu, reakce psa na hlazení a omezující kontakt, reakce na hluk, invalidní vozík, berle, jemné přijímání pamlsků, vzrušivost a schopnost zklidnění psa, přátelskost a týmová práce.

Při zkouškách se hodnotí hlavně sehranost týmu a schopnost kontaktu s třetí osobou. A zejména to, jestli tým pracuje s láskou a radostí, protože jedině tak mohou lásku a radost předávat dál.

Přejít nahoru